واریان پیشرو در طراحی محیطی و انرژی

ما در واریان سعی بر آن داشتیم تا جهت احترام و همراهی با طبعیت و متناسب با شرایط و امکانات موجود، اصول مشخصی که در استاندارد LEED در زمینه‌ی طراحی، بهره‌وری انرژی و استحکام تعریف شده است را رعایت کنیم:

  • پایداری ساختمان Sustainable site
  • راندمان در میزان مصرف آب (مصرف بهینه منابع آب) Water efficiency
  • انرژی و تأثیر بر محیط زیست و جو Energy & Atmosphere
  • مواد و منابع مصرفی در ساختمان Material &Resources
  • کیفیت طراحی داخلی و محیطی Indoor Environmental Quality
  • نوآوری در طراحی Innovation in Design